Jogi tevékenység, Adótanácsadás, Üzletviteli tanácsadás


Dr. Juhász Andrea Julianna Ügyvédi Iroda

Jogi tevékenység, Adótanácsadás, Üzletviteli tanácsadás


TÁRSASÁGI JOG
Irodánk fő profilja a társaságok
- gazdasági társaságok
- speciális társaságok
- egyesületek
- alapítványok

teljes életútját végig kísérő jogi tevékenységek ellátása, jogi tanácsadás nyújtása, szerződések, cégiratok és okiratok készítése, ellenjegyzése, peres és nem peres eljárásokban való képviselet.

Jogi segítséget nyújtunk a társasságok alapításához, átalakulásához, támogadjuk az üzleti és adminisztratív működést, az akvizíciók lebonyolítását, elvégezzük avégelszámolás, felszámolási és csődeljárások során felmerülő jogi teendőket.

Gazdasági társaságok valamint egyesületek és alapítványok részére egyaránt vállaljuk társasági szerződések, alapító okiratok, alapszabályok elkészítését, véleményezését, a bejegyzési, nyilvántartási eljárásokkal kapcsolatos jogi képviseletet, a
szervezet működésével kapcsolatos szabályzatok (belső ügyrendek, SzMSz) kidolgozását, tőkeemeléssel, -leszállítással, üzletrész-részvény átruházással kapcsolatos tranzakciók jogi támogatását, cégek átvilágítását.

Elvégezzük a beszámolók közzétételével kapcsolatos jogi teendőket.

Cégek és egyéb szervezetek teljes körű jogi ügyintézését tartós megbízás esetén átalánydíj ellenében is vállaljuk.


ADÓTANÁCSADÁS, ADÓ ÉS PÉNZÜGY JOG
JCégek és magánszemélyek részére végzünk adótanácsadási tevékenységet, az adótervezés és adóoptimalizálás eszközeivel segítünk abban, hogy az adózó a hatályos adójogszabályok betartása mellett adókiadásait az optimális szintre csökkentse. Ennek keretében az adózó tevékenységek jogi és pénzügyi átvilágítását, valamint a működésük monitoringját követően, az üzletviteli tanácsadási tapasztalatunkat is felhasználva, a működési tőke-struktúra megfelelő kialakítására, az egyes kapcsolódó gazdálkodó szervek, magánszemélyek közötti feladatmegosztás összehangolására tett javaslatok révén érhető el költségcsökkentés.

A már lezárt időszakok vonatkozásában elvégezzük az adózó átvilágítását, adó, számviteli és pénzügyi jogi segítséget, tanácsadást nyújtunk a jogszerű tevékenység helyreállítása, az adóbírságok és kamatok csökkentése, az önellenőrzések elvégzése érdekében.

A már folyamatban lévő ellenőrzés során ellátjuk az adózó jogi képviseletét az adóhatóságok, bíróságok előtti eljárásokban.

A gazdálkodó tevékenységen túl a természetes személyek között előforduló jogügyletekhez is nyújtunk adózási, jogi segítséget. Így például ajándékozás, adásvétel, öröklés, haszonélvezeti jog, házassági
vagyonközösség megszüntetése optimális illeték és adó kiadásainak érdekében.

Vagyonosodási vizsgálatok és az adótartozások végrehajtása terén szintén rendelkezünk tapasztalatokkal.

Vállaljuk magánszemélyek SzJA és helyi adó bevallásainak véleményezését, üzleti partnereink útján az adóbevallások elkészítését. Üzleti partnereink útján vállaljuk a társaságok és egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését és a kapcsolódó ügyintézést. Elvégezzük a beszámolók közzétételével kapcsolatos jogi teendőket.

GAZDASÁGI JOG, KINTLÉVŐSÉGKEZELÉS
A gazdálkodó szervezetek (egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, speciális társaságok, egyesületek, alapítványok) teljes életútját végig kísérő jogi tevékenységek ellátása, jogi tanácsadás nyújtása, szerződések, cégiratok és okiratok készítése, ellenjegyzése, peres és nem peres eljárásokban való képviselet irodánk fő tevékenységébe tartozik.

A gazdálkodó szervezetek cégjogi feladatain – alapítás, átalakulás, végelszámolás – túl a mindennapi üzleti és adminisztratív működés során felmerülő kérdések megválaszolásához is nyújtunk jogi és üzletviteli tanácsadási segítséget.
A gazdálkodó szervezetek működése során fellépő speciális, szakjogi tudást nyújtunk ügyfeleink részére, így segítünk a gazdálkodó szervezeteknél felmerülő adózási problémák megoldásában, az akvizíciós eljárásokban, a felszámolási és csődeljárásokban, közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok ellátásában ajánlattevői és ajánlatkérői oldalról egyaránt.

A gazdálkodó szervezetek kintlévőségeinek, követeléseinek behajtásához jogi segítséget nyújtunk, az adós internetes adatbázisokban (pl. beszámolók, adóhatósági adatbázisok, cégnyilvántartás) fellehető adatainak
valamint a jogosult által rendelkezésünkre bocsátott információk kockázat-elemzésével, fizetési felszólító levelek kiküldésével, fizetési meghagyásos, felszámolás iránti, valamint peres eljárásokban való jogi képviselettel támogadjuk a követelés állomány csökkentését.

Gazdálkodó szervezetek teljes körű – valamennyi általunk nyújtott szolgáltatás – jogi ügyintézését tartós megbízás esetén átalánydíj ellenében is vállaljuk és elvégezzük a beszámolók közzétételével kapcsolatos jogi teendőket


INGATLAN JOG
Az ingatlanok esetén jogi segítséget nyújtunk elsősorban ingatlanok adásvétele (ingatlanvásárlás, ingatlaneladás), ajándékozása, ingatlanok megterhelése (pl. zálogjog, vételi jog, elidegenítési – és terhelési tilalom, szolgalom), vagyonértékű jogok (pl. haszonélvezeti jog, használati jog, bérleti jog) alapítása, ingatlanok megosztása és/vagy egyesítése során. Megválaszoljuk a szerződések tartalmával, az
illetékekkel és adókkal kapcsolatos jogi kérdéseket, kidolgozzuk a megoldási alternatívákat.

Elkészítjük, illetve véleményezzük az ingatlannal kapcsolatos az adásvételi, ajándékozási, megosztási, egyesítési, telekalakítási, szolgalmi jog alapítási, bérleti, haszonbérleti, csere, lakáslízing, jelzálog alapítási és egyéb szerződéseket. Teljes körű tanácsadást nyújtunk a kapcsolódó
adó- és illeték kötelezettségek tekintetében.

Ellátjuk az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos eljárásokban a jogi képviseletet, elvégezzük tulajdoni lapok és térképkivonatok beszerzését.

Ellátjuk társasházakhoz kapcsolódó jogi feladatokat.

POLGÁRI JOG, CSALÁDJOG
A polgári jog szakterületen szolgáltatásinkat egyaránt nyújtjuk cégeknek, magán- és jogi személyiségeknek valamint egyéb szervezetek részére.

Magánjogi szerződések előkészítése, szerkesztése, már meglévő szerződések véleményezése: Megbízási / Vállalkozási szerződések, Bérleti szerződések, Használati / Haszonbérleti szerződések,
Ajándékozási szerződések, Adásvételi szerződések, Biztosítási szerződések, Projektszerződések, – megállapodások, Kölcsön – és hitelszerződések, Tartási / életjáradéki szerződések, Szolgáltatási szerződések, Ingatlanokhoz kapcsolódó szerződések, Atipikus szerződések

Öröklési jogi iratok készítése, kapcsolódó szolgáltatások: Végrendeletek készítése és letétbe
helyezése, Öröklési szerződések készítése, Hagyatéki eljárásban való képviselet.

Családi jogi iratok készítése, kapcsolódó szolgáltatások: Házassági vagyonjogi szerződések készítése, Bontóperekben való képviselet, Házassági vagyonközösség megszüntetéséhez kapcsolódó iratok, Házassági vagyonjogi perek.

MUNKAJOG
Ezen a területen egyaránt kínálunk szolgáltatásokat a munkáltatók és a munkavállalók részére.

Elkészítjük, vagy szükség szerint véleményezzük a munkaszerződéseket és a munkaviszonnyal kapcsolatos egyéb jogi dokumentumokat, belső
szabályzatokat.

A munkáltató működésének átvilágítását követően javaslatot teszünk az összekapcsolható munkakörökre, az egyes munkakörökre alkalmazható munkaszerződés típusokra.

Jogi tanácsadást nyújtunk a munkvaiszony létesítése, fennállása és megszüntetése során.

A munkaviszonyból eredő jogviták peren kívüli rendezése vagy peres rendezése során ellátjuk a jogi képviseletet.

PERES, NEM PERES ÉS EGYÉB HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK
Ellátjuk cégek, természetes és jogi személyek, egyéb szervezetek jogi képviseletét az alábbi területeken: Cégeljárások, Adó- és pénzügyi jogi perek, Adóhatósági eljárások, Fizetési meghagyásos eljárások,
Felszámolási és csődeljárások, Munkajogi perek, Szerződésekből eredő viták, Kártérítési viták, Sajtó-helyreigazítási ügyek, Fogyasztóvédelmi ügyek, Építéshatósági eljárások, Önkormányzati eljárások,
Védjegyeztetés és szabadalmi eljárások, Közigazgatási és kormányzati szervek határozataival kapcsolatos jogorvoslati eljárások

ÜZLETVITELI TANÁCSADÁS
Ez a szolgáltatáscsoport a vállalati stratégia, a folyamat és szervezetfejlesztés, a folyamat-, szervezet- és vállalatátalakítás, a vállalati működés szabályozása, a projektmenedzsment, a projekt minőségbiztosítás, a változásmenedzsment, a pályázatkiírás, a pályázatok lebonyolítása és megvalósítása során felmerülő pénzügyi, üzleti, gazdasági és jogi tanácsadási tevékenységeket foglalja magába.

Tevékenységünk a vállalati szintű, valamint a funkcionális és operatív stratégiák kidolgozására, az üzleti folyamatok és az azt működtető vállalati szervezet átalakítására, a
működés hatékonyságának növelésére, a működés technológiai támogatásával kapcsolatos kérdések megválaszolására, a ki- illetve átalakított vállalati működés szabályozás útján való implementálására terjed ki. Elvégezzük a fenti változásokat kidolgozó projektek előkészítését, vezetését és minőségbiztosítását, valamint a vállalat által „elszenvedett” változások széles körű elfogadását, implementálását eredményező változásmenedzsment szolgáltatások elvégzését.

Vállaljuk pályáztatások teljes lebonyolítását – pl. beszállítók, informatikai rendszerszállítók,
tanácsadók kiválasztását. Ennek keretében felmérjük és beazonosítjuk a tényleges vállalati igényeket és szükségleteket, javaslatot dolgozunk ki a változtatásokra és azok ütemezésére vonatkozóan, elkészítjük a pályázati kiírás teljes – gazdasági és jogi – dokumentációját, elvégezzük a beérkezett pályázatok véleményezését, értékelését, támogatjuk az üzleti megállapodás véglegesítését.

Tanácsadási tevékenységünk során az üzleti életben szerzett gazdasági és jogi tapasztalatainkra, szaktudásunkra egyaránt támaszkodunk.

ÖNKORMÁNYZATI JOG
Ellátjuk települési önkormányzatok teljes körű jogi ügyintézését és képviseletét.

Elvégezzük az önkormányzatok és intézményeik, valamint a tulajdonukban álló gazdasági társaságok működése, az
önkormányzati gazdálkodás és a beruházások megvalósítása során felmerülő jogi tevékenységeket, elsősorban a polgári jog, a munkajog (közalkalmazotti és köztisztviselői jog), közbeszerzési jog területén.

Jogi tanácsadással támogatjuk a
hatósági tevékenység ellátását, a képviselő testület és bizottságai munkáját, a jegyző és a polgármester feladatainak ellátását valamint, az önkormányzati hivatalok, és intézmények tevékenységét.   


Elérhetőségek:
Cím:

XI. kerület (Újbuda), Bartók B. út 87. IV/3.
térkép »

Telefonszám:

+36 20 9 291 372, +36 1 798 7425

Fax szám:

+36 1 798 23 54

Weboldal(ak):

Telephelyek, üzletek:

Budapest XI., BiatorbágyCéginfoBudapest  |  Telefon: 06-70-3832006  |  E-mail:  |  Impresszum